Cookie Consent

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobnýchc údajov (GDPR)


Základné ustanovenia
Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je FF Fundament s.r.o., Bystrický rad 314/699, 96 001 Zvolen, IČO: 36741345, IČDph: SK2022325778, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12696/S-Zbl  (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Bystrický rad 314/699, 96 001 Zvolen
email: info@fffundament.sk
telefón: +421 904 219 682,  +421 045/539 33 56​

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden, či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt); poskytnutie osobných údajov je nutná požiadavka pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

Doba uchovávania údajov
Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu avšak maximálne po dobu 10 rokov.

Príjemca osobných údajov (subdodávatelia správcu)
Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zabezpečujúce marketingové služby.

Momentálne nespolupracujeme s inými spoločnosťami vo vzťahu ku spracovávaním osobných údajov.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzení spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím odoslaním prostredníctvom internetového formulára. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2020.

Košík