Cookie Consent

Covid Safe

Pravidlá pri odovzdávaní nákupu

 

Napriek veľkému rozsahu epidémie, doteraz nebol zaznamenaný nijaký prenos COVID-19 prostredníctvom potravín.

 

Čo sa stane v príade, že sa pracovník potravinárskeho podniku nakazí COVID-19?

Na ochranu zdravia zamestnancov boli zavedené špeciálne protokoly v potravinárskom sektore. Tieto opatrenia predstavujú nadstavbu k bežnej hygiene potravín a bezpečnosti pracovníkov. Naši zamestnanci dodržiavajú všetky hygienické opatrenia vrátane nosenia rúšok a rukavíc.

 

Odovzdávanie nákupu

Pri preberaní nákupu si nasaďte prosím ochranné rúško a vydezinfikujte si ruky.

Platbu odporúčame realizovať vopred bezhotovostne alebo na mieste kartou.

V prípade ak platíte hotovosťou, majte podľa možností pripravenú presnú sumu.

V prípade, ak ste v povinnej karanténe, informujte prosím o tejto skutočnosti vodiča vopred.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať emailom alebo telefonicky.

 

Orgán dozoru/dohľadu nad ONLINE-POTRAVINY

Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, štátna
veterinárna a potravinová správa nad ponukou a predajom potravín,
Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a
poskytovaním služieb.

 

VYHLÁŠKA 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 

§ 1

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatku a to na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.

 

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nasledovné osoby:

a) detí do 6 rokov veku,

b) osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,

osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

e) osoby pri výkone športu,

f) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

g) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,

h) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

i) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,

j) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

§ 2

Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. októbra 2020.

 

Košík